เชียงราย ไอที เซ็นเตอร์
90/2 หมู่12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์: 053-742980-2 โทรสาร: 053-742980

CONTACT US


เชียงราย ไอทีเซ็นเตอร์ - CRiT SERVICE
ที่ตั้งเลขที่ 90/2 หมู่12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์: 053-742980-2 โทรสาร: 053-742980
E-mail: support@critservice.com